supp til individuel terapi

... mere om individuel terapi


Kend dig selv
Nogle mennesker lever det liv, som andre synes, de skal leve. Det kan være skræmmende ikke at have nogen veldefineret selvopfattelse og dermed opleve lavt selvværd.


De påvirkninger, man har været udsat for, har sat sig så dybe spor, at man blot fornemmer, at det her ikke er mig, men man ved ikke klart, hvad der så ER mig. Man kan have en følelse af at være forkert og at livet går, uden at man rigtigt lever.


Den såkaldte kompetencetrappe, som illustrerer den personlige udvikling, består af fire trin:

1. ubevidst inkompetent

2. bevidst inkompetent

3. bevidst kompetent

4. ubevidst kompetent


Målet for terapien er gennem en bevidstgørelse at nå frem til at være sig selv på en ubesværet måde.


Bevidstgørelsen handler bl.a. om ens barndom og opvækst.

Gennem indsigt i, hvad man har lært gennem sin barndom og mærke, hvad man ikke mærkede dengang, bliver det muligt at forholde sig til det, både intellektuelt og følelses-mæssigt, gøre op med det og dermed frisætte sig selv som et selvstændigt individ.

Terapien har ikke til hensigt at placere skyld, men at tilveje-bringe forståelse for de konsekvenser, opvæksten har for ens liv. Derved kan vi blive frie af de tillærte reaktionsmøn-stre, frie til at foretage nye valg.


Relationsmønstre ændrer sig for de fleste menneskers vedkommende ikke ret meget over tid. Hvorvidt der under opvæksten var tilstrækkelig tryghed i familien, til at man kunne vise åbenhed og fortrolighed, er i vidt omfang bestemmende for, hvor trygt det føles for én at være åben og indgå i et nært forhold i voksenlivet.

Ens syn på verden - er her trygt nok til, at jeg kan åbne mit hjerte og være sårbar? - formes altså i de tidlige relationer.


Vores tidlige, nære relationer kan derudover i høj grad forudsige sygdom og vanskeligheder i livet.

Alt, hvad der fremmer nærhed, fører til større glæde og bedre helbred, og alt, hvad der fremmer isolation og ensomhed, fører til lidelse og sygdom.

Adskillige undersøgelser har vist, at det at åbne sig mod et andet menneske styrker det psykiske og fysiske helbred herunder immunforsvaret og blodtrykket.


Lykke
Det påstås, at det at leve efter sin forpligtelse, er det, der bringer mennesker lykke.

Det kræver imidlertid, at man erkender, hvad ens forplig-telse er, hvilket den terapeutiske proces medvirker til. Forpligtelse kan måske umiddelbart forekomme at være en belastende faktor, men den dybere mening med tilværelsen opnås gennem en klar stillingtagen til hvem og hvad, jeg føler mig forpligtet overfor.

"Vi lever ikke blot bedre, men sandsyn-ligvis også længere, når vi formår at leve i samhørighed i tætte relationer"


Mette Engelbrecht            tlf. 24 65 33 48    e-mail  me@metteengelbrecht.dk
© Copyright. All Rights Reserved.